Gebruikersvoorwaarden
Welkom op www.missiekringknokkeheist.be. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van onze site kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Je geeft ook toestemming om de persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.
Als één van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Aansprakelijkheid
We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op www.missiekringknokkeheist.be. Maar Missiekring Knokke-Heist is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. Je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op www.missiekringknokkeheist.be te beoordelen.
Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.
Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

Auteursrechten
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Privacy
Verschijnen jouw persoonsgegevens op deze site? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje te sturen via Contact onderaan de pagina.

VerantwoordelijkeVerantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Johan PEETERS
info@missiekringknokkeheist.be

Functionaris voor de gegevensbescherming:
De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93
E-mail: ce.belgica@interdio.be

Toezichthoudende autoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Geschillen
Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische en Europese wetgeving. Missiekring Knokke-Heist behoud zich het recht om aanpassingen te maken aan deze website, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.
Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten via de contactpagina.

Wij wensen u veel plezier toe op onze site!